นางสาวอารยา วิเศษพันธุ์ชัย

Miss Araya   Wisespunchai

หัวหน้างานวินัยและสอบสวน

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 11463

E-mali : arraya@g.swu.ac.th

 


 

 

                

นายฆโนทัย เดชะเทศ

Mr.Knothai Dechates 

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 15636

E-mali : Knothai@g.swu.ac.th

 


 

 

                       

นายโอฬาร เจริญศรี

Mr.Oran Charonesri

หัวหน้างานนิติกรรมและสัญญา

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 11463

E-mali : oran@g.swu.ac.th

 


                   

นายณัฐธวัช จันทมุณี

Mr.Natthawat Juntamunee

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 15636

E-mali : polly20062537@gmail.com

 


                   

นางสาวพิชชาภา แกล้วปรีชาชาญ

Miss Pichchapa Klaewpreechachan 

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 15636

E-mali : pichchapa.k@hotmail.com


 

                                

นางสาวชมพูนุท อรัญนารถ

Miss

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 15636

E-mali: 

 


 

                                

นายนัฐวุฒิ   ปราบคนชั่ว

Mr. Nutthawut Prabkonchua  

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 11464

E-mali:  nutthawut@g.swu.ac.th

 


 

                         

นายขจรภพ พงศ์พิริยาภรณ์

Mr.Khajohnpob Pongpiriyaporn

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์ติดต่อ 15636

E-mali : Khajohnpob@g.swu.ac.th

 


 

 

                                   

นางสาวปิยะพร นนท์อาสา

Miss Piyaporn  Nonasa

ตำแหน่ง บุคลากร

เบอร์ติดต่อ 11466

E-mali : piyapornno@g.swu.ac.th

 


 

                                   

นางสาวจันทร์จิรา นาคสีหราช

Miss Janjira Naksihararh

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 15636

E-mali : Janjira.naksihararh@gmail.com