ประวัติและความเป็นมา

 

วิสัยทัศน์

 ดูแลรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัย เพื่อรักษาประโยชน์ของราชการและมหาวิทยาลัยและเพื่อให้ความธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 

ปณิธาน

จะซื่อตรงธำรงความยุติธรรม มุ่งมั่นนำ มศว ให้ก้าวไกล เสริมสร้างวินัยให้บุคลากร

 

นโยบาย

ฝ่ายวินัยและกฎหมาย เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามปณิธาน ภารกิจ และวัตถุประสงค์ ที่บุคลากรของหน่วยงานได้วางไว้ร่วมกัน และให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับการดำเนินนโยบายของมหาวิทยาลัย   มีความเป็นกลางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในพื้นฐานของหลักการและเหตุผลเพื่อนำไปสู่ความเป็นหน่วยงานเฉพาะที่มีความเข้มแข็งต่องานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย